Čl. I. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom týchto internetových stránok je obchodná spoločnosť MH designs, s.r.o., IČO: 52 917 941, so sídlom: M. Benku 2423/2 Topoľčany 955 03, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 50499/N (ďalej len ako „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania webových stránok mhdesigns.sk upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a návštevníkmi týchto stránok (ďalej jednotlivo len „používateľ“).

Čl. II. Obsah a použitie webových stránok mhdesigns.sk

Prístup k webovým stránkam a ich používanie používateľom je bezplatné. Obsah je tvorený predovšetkým obchodnými informáciami o podnikateľskej činnosti MH designs, s.r.o. Obsah je chránený autorským právom prevádzkovateľa a akékoľvek jeho použitie podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov stanovených zákonom. Za aktuálnosť, pravdivosť a správnosť informácií tvoriacich obsah webových stránok zodpovedá prevádzkovateľ. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že obsah webových stránok mhdesigns.sk nemusí byť dostupný nepretržite. Prístupnosť obsahu môže byť obmedzená predovšetkým v dôsledku technickej chyby alebo rozhodnutia prevádzkovateľa.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a používateľom ako i vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Návštevou tejto web stránky a jeho používaním používateľ prejavuje svoj súhlas s použitím súborov cookies.

Tieto podmienky používania nadobúdajú účinnosť dňom 01. 05. 2021.

Tieto webstránky využívajú súbory Cookies. Ak pokračujete bez zmenenia nastavení súborov cookies, súhlasíte s ich použitím. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.